Prawo cywilne

Zespołem prawa cywilnego Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski Sp.j. kieruje adwokat Żaneta Lewańska. Adwokat Żaneta Lewańska opierając się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu zapewnia Klientom profesjonalną pomoc prawną i usługi na najwyższym poziomie. Zajmuje się kompleksową obsługą Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, pisma procesowe oraz reprezentuje Klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami ścigania, organami administracyjnymi i innymi instytucjami. Adwokat Żaneta Lewańska biegle włada językiem angielskim prawniczym co sprawia, iż skutecznie reprezentuje Klientów zagranicznych.

Oferujemy zaangażowanie i profesjonalną pomoc na każdym etapie spraw sądowych, od mediacji i negocjacji począwszy, na postępowaniu sądowym i egzekucyjnym skończywszy, w sprawach m.in.:

 

 • o zapłatę (roszczenia pieniężne);
 • o roszczenia wynikające z umów, w tym w szczególności umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o roboty budowlane lub remont, umowy najmu i dzierżawy, umowy pożyczki, umowy spółki cywilnej, umowy darowizny, umowy ubezpieczenia;
 • o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie;
 • ochronę dóbr osobistych;
 • związanych z błędem w sztuce medycznej;
 • z zakresu prawa autorskiego;
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • z zakresu prawa spółdzielczego i mieszkaniowego;
 • w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań z tytułu szkód poniesionych w wypadkach komunikacyjnych.

W zakresie ostatniej z wymienionych kategorii spraw, tj. dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, Klientów Kancelarii reprezentuje, posiadająca doświadczenie we wskazanej materii, adwokat Katarzyna Sokołowska – wspólnik Kancelarii.

We wskazanym zakresie:

 • udzielamy porad prawnych;
 • sporządzamy i opiniujemy projekty umów;
 • sporządzamy pisma procesowe;
 • reprezentujemy strony przed sądami;
 • prowadzimy zgodnie z wolą klientów pertraktacje ugodowe.

Oferujemy również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie czynności gospodarczych (doradztwo i pomoc prawną), obejmujące wszelkie przejawy działalności przedsiębiorstw w obszarach: prawa gospodarczego i cywilnego. W zakresie działalności Kancelarii leży przede wszystkim:

 • przygotowywanie i prowadzenie procedur zakładania, łączenia, przekształcania spółek oraz zmian dokonywanych w umowie lub statucie spółki wraz z reprezentacją w postępowaniu rejestrowym (w tym opracowywanie projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, także stowarzyszeń i fundacji);
 • obsługa walnych zgromadzeń (zgromadzeń wspólników) oraz zebrań członków organów podmiotów gospodarczych;
 • przygotowywanie umów w zakresie obrotu udziałami, akcjami, przekształceniami spółek;
 • opiniowanie umów handlowych pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów Klienta w tym zabezpieczeń wykonania umowy;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności;
 • prowadzenie negocjacji i rozmów mediacyjnych w imieniu Klienta;
 • prowadzenie negocjacji i mediacji w imieniu stron procesu budowlanego, dochodzenie realizacji kontraktów budowlanych, reprezentacja strony przed organami administracji w procesie budowlanym (uzyskiwanie decyzji, zezwoleń)

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o telefoniczne umówienie terminu spotkania w siedzibie Kancelarii, mieszczącej się w Warszawie, przy al. 3 Maja 2 lok. 38.

Telefon kontaktowy (22) 629 22 07 bądź (22) 654 77 55.
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Zakres usług